Regulamin płatności drogą elektroniczną za rezerwację usług noclegowych

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.    Regulamin określa warunki i zasady dokonywania płatności drogą elektroniczną za rezerwację usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Gościa.
1.2.    Regulamin jest dostępny  na stronie internetowej Obiektu. Na żądanie Gościa, Usługodawca prześle nieodpłatnie Gościowi kopię regulaminu na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

2.    DEFINICJE
Następujące terminy użyte w Regulaminie będą miały poniższe znaczenie:
2.1.    Altana – drewniana, zadaszona altana zlokalizowana w Obiekcie z dostępem do miejsca ogniskowego i grilla, z przeznaczeniem na organizację spotkać i imprez okolicznościowych
2.2.    Cennik – cennik usług świadczonych w Obiekcie przez Usługodawcę na rzecz Gościa, cennik dostępny jest na Stronie internetowej oraz w wersji papierowej w każdym Domku letniskowym znajdującym się w Obiekcie.
2.3.    Domek letniskowy  – zaprezentowany na Stronie internetowej domek letniskowy przeznaczony przez Usługodawcę na najem krótkoterminowy;
2.4.    Gość – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Usługi;
2.5.    Obiekt – obiekt „Domki Harklowa” składający się z kompleksu trzech domków letniskowych położonych w Harklowej (Harklowa 460A, 38-243 Harklowa).
2.6.    Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
2.7.    Płatność elektroniczna – płatność drogą elektroniczną za Usługę dokonana poprzez Sklep
2.8.    Umowa – oznacza umowę świadczenia usługi rezerwacji Domku Letniskowego zawartą drogą elektroniczną, której przedmiotem jest świadczenie Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie;
2.9.    Usługa – oznacza świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Gościa usługę polegającą na dokonywaniu rezerwacji noclegu w Domku Letniskowym lub rezerwacji Altany;
2.10.    Usługodawca – Vimelea Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 17/19 lok. 133,
02-672 Warszawa
NIP: 5213654797.
REGON: 146856860,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,
Telefon kontaktowy: +48 795 577 773;
2.11.    Sklep – strona internetowa https://platnosci.domkiharklowa.pl zawierająca sklep internetowy umożliwiający płatności drogą elektroniczną za dokonane rezerwacje domku letniskowego /domków letniskowych i/lub Altany;
2.12.    Strona internetowa – strona internetowa Obiektu https://domkiharklowa.pl, zawierająca pełny opis oferty wynajmu krótkoterminowego.

3.    RODZAJ I ZAKRES USŁUGI
3.1    Usługodawca świadczy Usługę.
3.2    Warunkiem realizacji Usługi jest:
•    zapoznanie się z Regulaminem Użytkowania Domku Letniskowego w Harklowej znajdującego się na Stronie Internetowej i dostępny w Obiekcie oraz akceptacja jego postanowień,
•    złożenie rezerwacji za usługę drogą telefoniczną, mailową lub osobiście w Obiekcie
4.    PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ
4.1.    Płatność za usługę dokonywana jest w formie gotówkowej lub w formie elektronicznej: przelew lub płatność online za pośrednictwem Sklepu.
4.2.    Płatność elektroniczna dokonywana jest poprzez wybór odpowiednich towarów dostępnych na stronie Sklepu.
4.3.    Do dokonania płatności drogą elektroniczną niezbędne jest posiadanie połączenia z siecią Internet, posiadanie konta poczty elektronicznej, korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta w jednym z obsługiwanych banków z dostępem do bankowości elektronicznej lub usługi blik.  Lista obsługiwanych banków znajduje się na stronie: https://paynow.pl/metody-platnosci. Sklep nie udostępnia płatności za pośrednictwem kart płatniczych.
4.4.    Usługodawca informuje, że korzystanie ze Strony internetowej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym dokonanie płatności  może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Gość.

5.    PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA
5.1.    Płatność elektroniczna za rezerwację Domku Letniskowego przez Gościa obejmuje następujące kroki:
•    Telefoniczną lub mailową rezerwację Domku Letniskowego zgodnie z dostępnością obiektu oraz potwierdzenie ceny usługi zgodnej z Cennikiem.
•    Wybór odpowiedniego towaru w formularzu Sklep poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj do koszyka”.
•    Wypełnienie formularza płatności dostępnego na Stronie internetowej w zakładce „Sklep”, poprzez podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres email. Pole „kwota do wypłaty” uzupełnia się automatycznie na podstawie wyboru towaru dokonanego przez klienta.
•    Potwierdzenie przez Gościa zapoznania się i akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję Regulaminy i Płacę. Niepotwierdzenie przez Gościa zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu powoduje uniemożliwienie kontynuowania procesu rezerwacji.
•    Dokonanie płatności za pośrednictwem dostępnych, wskazanych sposobów płatności.
•    Gość otrzyma w sposób automatyczny na podany w formularzu płatności adres poczty elektronicznej wiadomość z potwierdzeniem płatności.
•    Podane na Stronie internetowej ceny są cenami brutto i obejmują wyłącznie Usługi wskazane jako jej składniki.
•    Usługodawca udostępnia integracje płatności z wybranymi podmiotami zewnętrznymi tj. PayNow. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich nieprawidłowe działanie, nie pośredniczy w transakcjach i nie jest stroną umowy pomiędzy Gościem a tymi podmiotami. Dane kontaktowe usługodawcy płatności znajdują się na następującej stronie internetowej: https://paynow.pl/kontakt .
•    Gościowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta.

6.    OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
6.1.    Usługodawca zobowiązany jest świadczyć Usługę zgodnie z Regulaminem.
6.2.    Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego naprawiania wad i usterek utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie Usługi.

7.    OBOWIĄZKI GOŚCIA
7.1.    W związku z korzystaniem z Usługi, Gość zobowiązany jest do:
•    przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu korzystania z Domków Letniskowych w Harklowej dostępnego na Stronie Internetowej oraz w Obiekcie;
•    przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci internetowej;
•    podania w formularzu rejestracyjnych prawdziwych danych;
•    niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa i problemach związanych z funkcjonowaniem lub korzystaniem z Usługi oraz zaprzestania korzystania z Usługi w przypadku stwierdzenia w/w błędów lub problemów;
•    nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu systemu lub systemów komputerowych osób trzecich;
•    nieingerowania w kod strony oraz skryptów niezbędnych do działania Sklepu bezpośrednio bądź poprzez narzędzia typu ad-blocker, tamper-monkey itp;
•    niewykorzystywania Strony internetowej ani Sklepu bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami zasadami korzystania z Internetu, lub naruszających prawa osób trzecich.

8.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ
8.1.    Żadna ze stron Umowy nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej.  Za siłę wyższą uznaje się w szczególności:
a) zdarzenia związane z działaniami sił przyrody takie jak powodzie, pożary o dużych rozmiarach, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, lub inne klęski żywiołowe;
b) wybuch epidemii lub pandemii;
c) przypadki związane z niecodziennymi zachowaniami zbiorowości jak zamieszki, strajki generalne czy działania zbrojne, atak terrorystyczny, wojna domowa, niepokoje społeczne lub zamieszki, wojna, groźba wybuchu wojny lub przygotowania do wojny, konflikt zbrojny, nałożenie sankcji, nałożenie embarga lub zerwanie stosunków dyplomatycznych;  
d) wszelkie przepisu i  działania władzy państwowej – ustawodawczej i wykonawczej takie jak zakazy importu i eksportu, blokady granic i portów, nakładające limity i zakazy;
e) skażenie promieniotwórcze, chemiczne lub biologiczne bądź też grom dźwiękowy;
f) kryzys gospodarczy powodujący konieczność podejmowania przez Stronę ograniczeń w zakresie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą celem m.in. zachowania płynności finansowej. Celem uniknięcia wątpliwości.
8.2.    Strony wskazują że za Siłę Wyższą uważa się stan ogłoszonej w dniu 11 marca 2020 r. przez WHO pandemii wywołanej wirusem SARS- CoV- 2 oraz stan zagrożenia epidemicznego ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 14 marca 2020 r.  
8.3.    Usługodawca nie odpowiada za chwilowe zakłócenia w działaniu Strony internetowej, brak dostępności Strony internetowej spowodowane pracami konserwacyjnymi lub działaniami lub zaniechaniami podmiotów trzecich (np. dostawców sieci). Usługodawca zobowiązuje się w takim przypadku podjąć wszelkie możliwe działania zmierzające do przywrócenia niezakłóconego działania Strony internetowej.
8.4.    Usługodawca zastrzega prawo do nie wykonania usługi w przypadku stwierdzenia niezgodności wpłaconej kwoty z uprzednią rezerwacją. W takim wypadku różnica zostanie rozliczona na miejscu w dniu przybyciu gościa. W przypadku niedopłaty gość jest zobowiązany dopłacić brakującą kwotę najpóźniej w dniu zameldowania w obiekcie. W przypadku nadpłaty, różnica między kwotą wpłaty a ceną rezerwowanych usług zostanie zwrócona gościowi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni po zameldowaniu gościa lub odwołaniu rezerwacji.

9.    REKLAMACJE
9.1.    Gość ma prawo zgłosić reklamacje, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi oraz Płatności elektronicznej za Usługę.
9.2.    Gość powinien niezwłocznie zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 najpóźniej w dniu opuszczenia Obiektu.
9.3.    Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane osobiście, pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub na piśmie na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w Definicjach (cześć 2 Regulaminu).
9.4.    Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym Gość wskazał: imię i nazwisko, opis występującego błędu lub wady oraz czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje), numer telefonu, adres.
9.5.    Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Gościowi (na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie lub na wskazany adres korespondencyjny, jeżeli reklamacja została złożona drogą pocztową) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.
9.6.    Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Gościowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym.

10.    DANE OSOBOWE
10.1.    Wszelkie informacje dotyczące ochrony danych osobowych realizowanej przez Usługodawcę, znajdują się w Polityce Prywatności https://domkiharklowa.pl/polityka-prywatnosci1 dostępnej na Stronie internetowej.

11.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na Stronie internetowej i obowiązuje wobec rezerwacji dokonanych po dniu 1 stycznia 2022 r.
11.2.    Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie z ważnych powodów. Poprzez ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim rozumie się:  
a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa
b) konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu
c) wprowadzenia nowych Usług, zmiany zakresu lub charakteru Usług
d) zmiany warunków technicznych świadczenia Usług
e) zmiany zakresu działalności Usługodawcy.
11.3.    Postanowienia zmienionego Regulaminu nie mają zastosowania do rezerwacji dokonanych na podstawie postanowień Regulaminu poprzednio obowiązującego. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na Stronie internetowej.
11.4.    Wszelkie spory powstałe na tle realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy, a w przypadku Gościa, który jest konsumentem sąd właściwy dla siedziby konsumenta.
11.5.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
11.6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
11.7.    Prawem właściwym jest prawo polskie.