REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKU LETNISKOWEGO

w Harklowej

 

 1. Goście przebywający w domku letniskowym na terenie Obiektu, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

 2. Do korzystania z domku letniskowego uprawnione są osoby zameldowane u Gospodarzy Obiektu. Przy zakwaterowaniu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

 3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 dnia następnego. Przyjazd przed godz. 16:00 wymaga wcześniejszego uzgodnienia z gospodarzami.
  Uprasza się gości o przestrzeganie godziny wymeldowania aby obsługa obiektu miała czas na przygotowanie domku dla następnych gości.

  W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przesunięcie godziny wymeldowania za dodatkową opłatą, po uprzednim uzgodnieniu tego z obsługą obiektu. Opłata za przedłużenie doby hotelowej: 30 zł/h.

 4. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania Gospodarzom.

 5. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą zameldowania u Gospodarzy Obiektu.

 6. Obowiązuje kaucja w wysokości 300 zł/domek na pokrycie ewentualnych szkód. Kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.

 7. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez Gospodarzy. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.

 8. Przed zdaniem kluczy goście zobowiązani są do doprowadzenia domku do stanu pierwotnego z dnia odbioru. Sprzęty kuchenne oraz naczynia powinny być umyte, a wnętrze domku posprzątane. W sytuacji niedostosowania się do zaleceń kaucja nie zostanie zwrócona.

 9. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o niezwłoczne poinformowanie Gospodarzy, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie potrącona z kaucji. W sytuacji kiedy zniszczenia w Obiekcie (domek i otoczenie) przekroczą wartość pobranej kaucji, w obecności gości zostanie sporządzony protokół szkód i wystawiona nota księgowa pokrywająca całkowitą wartość szkód, płatna gotówką na miejscu lub przelewem w ciągu 7 dni na rachunek bankowy Spółki.

 10. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Gospodarze zwracają się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.

 11. Za rzeczy pozostawione w domku Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju/domku.

 12. Przebywanie psów na terenie całego Obiektu dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom.

 13. Mieszkańcy domku letniskowego mogą parkować swoje samochody przy domku lub w miejscu wyznaczonym. Parking na terenie Obiektu jest parkingiem zamkniętym, niestrzeżonym, Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego. Za jazdę oraz parkowanie w miejscach do tego nie wyznaczonych (trawnik) kaucja zostanie zatrzymana w całości.

 14. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu.

 15. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia. Domek letniskowy jest obiektem drewniany, wyposażonym w sprzęty łatwopalne. Zależy nam na bezpieczeństwie gości oraz mienia dlatego ten zakaz powinien być szczególnie respektowany. Za złamanie zakazu palenia wewnątrz domku kaucja zostanie zatrzymana w całości.

 16. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno stosować otwartego ognia nie użytkować własnych elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. W miejscach przeznaczonych do grillowania i palenia ogniska nie wolno zostawiać ognia bez nadzoru.

 17. Zabronione jest dokonywanie samodzielnych napraw lub modyfikacji instalacji elektrycznej i urządzeń stanowiących wyposażenie domku. Wszelkie uszkodzenia i usterki należy zgłosić Gospodarzom.

 18. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją ppoż. znajdującą się w domku. Niedozwolone jest używanie sprzętu ppoż. bez uzasadnionego powodu. Za nieuzasadnione zerwanie plomby z gaśnicy kaucja zostanie zatrzymana w całości.

 19. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do 6.00 rano. W sytuacji rażącego naruszania ciszy nocnej możliwe jest wypowiedzenie umowy przez wynajmującego bez zwrotu pieniędzy.

 20. Gospodarze zastrzegają sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Obiektu przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom i okolicznym mieszkańcom lub stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia Gości i sąsiadów Obiektu oraz mienia.

 21. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać Gospodarzom na numer telefonu kontaktowego podany przy rezerwacji.

 22. Goście proszeni są o segregację śmieci: odpady organiczne (resztki jedzenia) i pozostałe.

 23. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Obiektu, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym Gospodarzy.

 24. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

 25. Podmiotem świadczącym usługi jest:
  Vimelea Sp. z o.o.
  ul. Domaniewska 17/19 lok. 133
  02-672 Warszawa
  NIP: 5213654797
  REGON: 146856860

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2021 r.

 

Życzymy przyjemnego wypoczynku

Gospodarze Domków Letniskowych w Harklowej